Минали проекти

“Фондация за прозрачни регламенти” сключи на 20.12.2018 г. административен договор с Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ за изпълнението на проект с №BG05SFOP001-2.009-0066 и наименование „Бъдещето е във Ваши ръце“ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

На 1 август 2011 г. в гр. София, на официална церемония бяха връчени първите договори за субсидия по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съ-финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС.

Проектът стартира на 29 юли 2011 г. и приключи на 28 юли 2012 г.

На 15 юли 2009 г. ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ започна изпълнението на нов проект в сферата на доброто управление, с реализацията на който ще се подобри взаимодействието на Столичния общински съвет с обществените съвети в София. Проектът е финансиран от Столична община по програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” по договор № РД-56-700/31.07.2009 г.

Проектът стартира на 15 юли 2009 г. и приключи на 30 ноември 2009 г.

Фондация за прозрачни регламенти изпълни успешно проект Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление(No. 08-12-118-C/27.08.2008 ) по ОПАК, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос „Добро управление“, подприоритет „Прозрачна и почтена държавна администрация“ на ОП Административен капацитет.

Проектът стартира на 27.08.2008 г. и приключи на 26.08.2009 г.