ПРИЗ ЗА 2009 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Областна администрация Сборна оценка
Варна 29,00
Смолян 28,00
Ловеч 22,00

Най-прозрачна общинска администрация

Общинска администрация Сборна оценка
Добрич 33,00
Бургас 32,00
Златоград 31,00
Балчик 31,00
Пазарджик 30,00
Свищов 30,00
Козлодуй 29,00
Габрово 29,00
Кубрат 29,00
Оряхово 29,00
Сливен 28,00
Перник 28,00
Мездра 27,00
Правец 26,00
Търговище 26,00
Казанлък 25,00
Трявна 24,00
Две могили 24,00
Шумен 23,00
Берковица 22,00
Завет 21,00
Костинброд 21,00
Пловдив 20,00
Мизия 18,00
Ихтиман 15,00
Бойчиновци 15,00

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Областна администрация Крайна оценка
Смолян 4,83
Благоевград 1,27

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Общинска администрация Крайна оценка
Козлодуй 6,06
Мездра 4,75
Ловеч 4,53
Ловеч 4,31
Тунджа 2,17
Трявна 0,60
Пловдив 0,55
Трявна 0,51
Пловдив 0,48
Пловдив 0,43
Пловдив 0,42
Пловдив 0,39
Пловдив 0,37
Пловдив 0,36
Ямбол 0,15
Ихтиман 0,05
Ихтиман 0,04
Ихтиман 0,03
Ихтиман 0,02

Церемония по връчване на приза за 2009 г.

На 18.02.2010 г. на тържествена церемония в Конгресния център на Панаирния град в Пловдив „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ” връчи за втори път своя приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Церемонията бе заключителен панел на Общото събрание на НСОРБ и се проведе под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов. Събитието бе уважено от над 350 кметове на общини, председатели на общински съвети, областни управители и други гости.

Наградата идентифицира и показва пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация и положителния ефект от партньорството й с неправителствения сектор.

Призът представлява годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на настоятелството на фондацията и символизираща добрата воля за „отваряне” на администрациите към гражданите и бизнеса.

 

Венелин Узунов, секретар на Президента по взаимодействието с местните власти, връчи статуетките на победителите за 2009 г. в четирите категории на приза:

 • Областна администрация Варна – в категория «Най-прозрачна областна администрация»;
 • Общинска администрация Добрич – в категория «Най-прозрачна общинска администрация»;
 • Областна администрация Смолян с практиката „Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в Област Смолян” – в категория «Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията»;
 • Общинска администрация Козлодуй с практиката „Информационно издание „От и за Общината” – в категория «Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията».

 

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Ангел Иванов (бивш зам.-министър на държавната администрация) и членове: Благой Станчев (парламентарен секретар на НСОРБ), Иван Игов (психолог, управител на „Агенция Еврика”), Ренета Николова (журналист от БНТ, председател на УС на „Клуб – журналисти срещу корупцията”), Петър Стоянов (председател на УС на „Българска асоциация на микропредприятията”), Славея Христова (зам.-председател на УС на сдружение „Болкан Асист”), Петър Петров (консултант по проекти на Програмата на ООН за развитие), Елка Неделчева (експерт с дългогодишен опит в структури на местното и регионалното управление), Таня Милушева (репортер в програма „Хоризонт” на БНР).

Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество.

Носители на приза за 2009 г.

 • Областна администрация Варна – в категория «Най-прозрачна областна администрация»

Областна администрация Варна е бенефициент по проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации”, в рамките на който е разработена Комуникационна стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията, а също и дипляна с подробна информация за видовете услуги, предлагани от областната администрация, техните цени и срокове за изпълнение. Тази информация може да се намери и на тъчскрийна пред Центъра за услуги и информация. Въведени са приемни дни за граждани не само на областния управител, но и на неговите заместници и директорите на дирекции. Администрацията участва в уеб-базираната система “Отворена администрация – Варна”, която дава възможност на гражданите да наблюдават по интернет движението на подадените от тях заявления за предоставяне на определени услуги от Областна администрация – Варна. Администрацията има действащ „гласов портал”, който предоставя денонощно информация за административните услуги, и се отличава с високата функционалност на официалната си интернет страница. 

 • Общинска администрация Добрич – в категория «Най-прозрачна общинска администрация»

В община град Добрич съществува действащ Център за услуги и информация от 2001 г. Пред центъра е поставен тъчскрийн с информация за всички услуги със срокове и цени, както и информация за обществени поръчки. В центъра е обособено специално работно място „Предложения, сигнали“ за работа по жалби, сигнали и препоръки на гражданите, получени чрез сайта, кутията за жалби,  през приемните дни и на горещия телефон. Има създадена практика всяка година през м. декември Общинският съвет да приема график за своите заседания през цялата година, който се публикува. В Община град Добрич се организира и прави публично обсъждане на проекто-бюджета с обществеността повече от 10 години. Прави впечатление отличната функционалност на официалния сайт на общината, който съдържа секции „Достъп до информация”, „Актуална тема”,  „Обратна връзка”, „Договори”, „Обществени поръчки”, публични регистри, електронни услуги.

 • Областна администрация Смолян с практиката „Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в Област Смолян” – в категория «Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията»

Партньори на Областна администрация Смолян в осъществяването на тази практика са: Синдикат на българските учители,  граждани и граждански сдружения,  Сдружение на общопрактикуващите лекари, училищни настоятелства, Регионален център по здравеопазване – Смолян, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Смолян,  Районна здравноосигурителна каса Смолян, Регионален инспекторат по образование, Регионална дирекция за социално подпомагане Смолян, общини. В резултат на проекта е изготвен анализ на правомощията на отделните институции и механизъм за координация между тях при осъществяване на държавната политика в областта на здравеопазването, по отношение осигуряване на здравословни условия за протичане на учебновъзпитателния процес сред подрастващите деца на територията на област Смолян. Сформиран е Обществен съвет по здравна политика за децата и учениците в област Смолян с широко участие на структури на гражданското общество.

 • Общинска администрация Козлодуй с практиката „Информационно издание „От и за Общината” – в категория «Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията»

Информационното издание излиза от месец февруари 2009 година и се разпространява безплатно, включително и чрез възможност за абонамент за електронния му вариант. Идеята за издаването му е породена от стремежа за публичност и прозрачност в управлението на Община Козлодуй.  Изданието включва новини относно дейността и услугите, които общината извършва, срокове за данъци, решенията на ОбС, практически казуси, както и кратко представяне на служителите в администрацията. Има и постоянна рубрика, свързана с полезна информация относно дейността на ЕС, достъп до обществена информация, права на човека и др. Партньори на община Козлодуй в осъществяването на тази практика са Клуб по журналистика към Общински детски комплекс – Козлодуй, местни медии и граждани. Специално участие вземат децата от Клуба по журналистика, които улесняват творческия процес и помагат на екипа със снимки, интервюта, анкети, както и при разпространението на изданието. Информация предоставят още съставните кметства, училищата, читалището и други институции, свързани с общината.

 

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Ангел Иванов (бивш зам.-министър на държавната администрация) и членове: Благой Станчев (парламентарен секретар на НСОРБ), Иван Игов (психолог, управител на „Агенция Еврика”), Ренета Николова (журналист от БНТ, председател на УС на „Клуб – журналисти срещу корупцията”), Петър Стоянов (председател на УС на „Българска асоциация на микропредприятията”), Славея Христова (зам.-председател на УС на сдружение „Болкан Асист”), Петър Филев (консултант по проекти на Програмата на ООН за развитие), Елка Неделчева (експерт с дългогодишен опит в структури на местното и регионалното управление), Таня Милушева (репортер в програма „Хоризонт” на БНР).

Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество.

Председател:

Ангел Георгиев Иванов,

на длъжност: Доцент в Нов български университет

квалификация: икономист

 

Членове:

 1. Благой Петков Станчев,

на длъжност: Парламентарен секретар на НСОРБ.

 1. Иван Петров Игов,

на длъжност: Управител на «Агенция Еврика» ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания и HR консултиране и обучения; консултативен психолог и преподавател в НПМГ «Академик Чакалов» – лицей на СУ «Св. Климент Охридски»,

квалификация: магистър по психология.

 1. Петър Александров Стоянов,

на длъжност: Управител на Институт за управление на програми и проекти, Управител на фондация «Проф. Джон Атанасов», Председател на Управителния съвет на «Българска асоциация на микропредприятията».

квалификация: инжeнер, икономист.

 1. Славейка Асенова Христова,

на длъжност: Зам.-председател на Управителния съвет на сдружение “Болкан Асист”, почетен член на туристическа асоциация “Стара планина”, почетен член на регионален съюз на болниците “Стара планина”, член на сдружение “Деветашко плато”, член на работни групи 3 и 4 към Комитета за наблюдение и оценка на Програмата за развитие на селските райони.

квалификация: Висше образование, специалност “Българска филология”, следдипломна квалификация «Журналистика» и «Общинско управление».

 1. Петър Филев Петров,

на длъжност: Управител на консултантска фирма „Ам Транс Логистика” ЕООД, 1994 – 2008 г. консултант към Института на свободните профсъюзи (FTUI/AFL-CIO)-САЩ, координатор на международни програми за изграждане и обучение на НПО в България, зам.-ръководител «Преводи» и ръководител на задачи «Изработване на национален индекс за ефективността и отговорността на органите на местното самоуправление» и «Мониторинг и оценка на изпъленението в местната власт» в прогарма «Инициатива местно самоуправление» (ИМС) към Американската агенция за международно развитие (ААМР). От края на 2005 година работи като консултант по междусекторни проучвания, анализи и оценка на институционалния капацитет и потребностите по проекти на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) в България.

квалификация: магистър английска филология и специалист проучване, обработване и анализ на НТИ, обучител устойчиво развитие.

 1. Ренета Тодорова Николова,

на длъжност: редактор «Законът и ние», БНТ, председател на УС на «Клуб – журналисти срещу корупцията», Европейски журналист на 2007 г.

квалификация: журналист.

 1. Елка Александрова Неделчева,

на длъжност: Специалист по подготовка и управление на проекти на свободна практика; в периода 2006-2009 г. началник отдел „Регионално развитие и управление на проекти и програми” в областна администрация Разград. Професионални награди за новаторски принос по темите: „Прозрачно и отговорно местно самоуправление”, „Междуобщинско сътрудничество”, „Обществено-частни партньорства”

квалификация: магистър Българска филология, допълнителни обучения в Американска агенция за международно развитие, Инициатива местно самоуправление, НСОРБ, Институт по правни науки към БАН и др. Придобит сертификат за лектор и обучител в областта на PR.

 1. Таня Милушева Милушева,

на длъжност: Ст. репортер в програма „Хоризонт” на БНР

квалификация: висше образование, специалност «Българска филология»