ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИСКАМЕ ЛИ ДА БЪДЕМ ЧУТИ
02.10.2019
ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ
01.11.2019

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Всички искаме по-добро управление, всички искаме гласът ни да бъде чуван и мнението – зачитано. Възползваме ли се, обаче, от механизмите, които ни се предоставят за това? Можем ли и как да ги подобрим??

На прага сме на планирането на следващия програмен период 2021-2027 г. Сега е моментът да отчетем опита и поуките от настоящото изпълнение и да набележим работещи и смислени механизми за по-добро включване на гражданите в процесите на разработване, изпълнение и наблюдение на Областните стратегии и Общинските планове за развитие.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството вече публикува Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие 2021-2027 г. и Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г. Публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации е и Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.

През настоящата 2019 година „Фондация за прозрачни регламенти“ изпълнява проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ по ОПДУ, насочен точно към проучване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика през настоящия програмен период 2014-2020 г. и набелязване на изводи, препоръки, модели и механизми за подобряване на гражданското участие в тези процеси през следващия програмен период 2021-2027 г. Целева група на изследването е Южен централен район, но изводите, препоръките, моделите и механизмите за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика ще са общовалидни за цялата страна.

Затова се обръщаме към всички вас с апел да дадете сега Вашето мнение!

Всички изготвени материали по проекта са публикувани ТУК.

Обърнете внимание на документа „Препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика“, който все още е „отворен“ документ, което ще рече, че е изготвен от експертите по проекта на база резултатите от проведеното социологическо проучване, но в момента се подлага на широко публично обсъждане с гражданите, преди да бъде внесен официално в Управляващите органи за вземане на управленски решения.

Очакваме вашите мнения, коментари и допълнения на нашата официална електронна поща office@ftr-bg.org до 30.11.2019 г.

Бъдете активни!

Бъдещето е в наши ръце 🙂

С уважение,

ПЕТЯ ДОНОВА

Ръководител на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“