Текущи проекти

Доверие и партньорство за добро управление

„Фондация за прозрачни регламенти“ сключи на 29.07.2022 г. административен договор с Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ за изпълнението на проект с №BG05SFOP001-2.025-0107 с наименование Доверие и партньорство за добро управлениепо процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектното предложение си поставя за цел подобряване на взаимодействието между администрация, граждани и бизнес за постигане на партньорско управление на ниво община. Фокусът на проекта е върху процеса на взаимодействие на двете основни целеви групи по процедурата – общинска администрация и НПО и общественост във връзка с мониторинга на регионалната политика и в частност, Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) от Южен централен район. Целта ще бъде постигната чрез реализиране на пакет от дейности, насочени към: повишаване готовността на администрацията да допусне и въвлече в процесите по изпълнение на регионалната политика на общинско ниво представители на структурите на гражданското общество; мотивиране и повишаване готовността и капацитета на представителите на местните структури на гражданското общество за участие в тези процеси; изработване на препоръки за подобряване на нормативни актове, свързани с провеждането на регионалната политика на местно ниво и създаване на практически инструмент за подобряване сътрудничеството между граждани и администрация в процеса на управлението. Резултатите от проекта ще са практически ориентирани и ще подпомогнат да се разработи цялостна методика за подобряване на средата за гражданско участие не само в областта на регионалната политика, но и ще бъдат приложими във всяка област на публична политика, изпълнявана на ниво община. Това обстоятелство предполага възможността за широко мултиплициране на резултатите не само в тясно специализираните по изпълнение на регионални политики звена на общинските администрации и на сдружения на гражданите, но и в много по-широк план и включеност. Целта на проектното предложение е формулирана в съответствие с Цел 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса, на настоящата процедура и е насочена към постигането ѝ.

Основната цел на проектното предложение е Подобряване на взаимодействието между администрация, граждани и бизнес за постигане на партньорско управление на ниво община.

Целта ще бъде постигната чрез реализиране на пакет от дейности, взаимообвързани и всяка следваща – надграждаща, насочени към повишаване готовността на администрацията да допусне и въвлече в процесите по изпълнение на регионалната политика на общинско ниво представители на структурите на гражданското общество; мотивиране и повишаване готовността и капацитета на представителите на местните структури на гражданското общество за участие в тези процеси. Това ще бъде постигнато чрез изготвяне на социална оценка от ефекта на прилагане на Препоръки за гражданско включване в процеса по изготвяне на ПИРО 2021-2027 г. и качествено проучване-оценка за възможностите, очакванията, мотивацията и капацитета на структурите на гражданското общество и обществеността за взаимодействие в процеса на непрекъснат мониторинг на ПИРО. Ще бъдат изработени препоръки за подобряване на нормативни актове свързани с провеждането на регионалната политика на общинско ниво; създаване на практически инструмент – наръчник за подобряване сътрудничеството между граждани и администрация в процеса на управлението и изпълнението на ПИРО. Фокусът на изпълнение на предвидените дейности за постигане на целта на проектното предложение ще са 8 общини от ЮЦР, а резултатите ще генерират ефект на местно ниво – община. Чрез предвидения дискусионен форум сред представители на целевите групи по процедурата и конкретно на проекта – общинска администрация, структури на гражданското общество (НПО), СИП и общественост от осемте общини – за представяне и дискутиране на изготвените препоръки и наръчник ще бъде създадена предпоставка за промяна в средата за взаимодействие на местни власти и гражданско участие за преодоляване на недоверието и липсата на мотивация за сътрудничество и партньорство.

Целта на проектното предложение надгражда и доразвива целта на изпълнения от нас проект BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във ваши ръце“ като акцентира върху постигането на ефект на ниво община. Това е от ключово значение, защото до този момент формалното регламентиране на изпълнението на регионалната политика е детайлно уредено за всички нива на планиране, със съответните процедури, с изключение на ниво община.

Общата стойност на проектното предложение е 56 859,84 лв, като финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ): като 48 330,86 лв. е стойността на финансирането от ЕСФ по проекта, а 8 528,98 лв. е националното съфинансиране.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Проектът № BG05SFOP001-2.025-0107 „Доверие и партньорство за добро управление“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

01.08.2022г.

Публикации

Презентации

Обществен форум 28.06.2023 г.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ