ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ
01.11.2019
ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ“
09.12.2019

ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ

В изпълнение на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ (BG05SFOP001-2.009-0066) по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, „Фондация за прозрачни регламенти“ има ангажимент да съдейства на гражданите и администрациите от Южен централен район за изготвянето на Инвестиционна карта за приоритетно развитие на района през следващия програмен период 2021-2027 г.

За целта е изготвен Фиш за проектна идея, който се разпространява сред областните и общинските администрации, както и сред граждански организации и други заинтересовани страни в Южен централен район.

Идеите ще бъдат събрани и обобщени, и предложени за обсъждане, коригиране и допълване на предстоящо информационно събитие „ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ“ – 14 ноември 2019 г.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Моля, споделете ТУК вашите идеи за надобщински проекти – проекти, които ще повлияят развитието минимум на една област (Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково) или на целия Южен централен район и заповядайте на 14.11.2019 г. от 10:00 ч. в зала 201 на Областна администрация Смолян, за да ги обсъдим!