Стартира проект „Доверие и партньорство за добро управление“

ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ“
09.12.2019

Стартира проект „Доверие и партньорство за добро управление“

„Фондация за прозрачни регламенти“ сключи на 29.07.2022 г. административен договор с Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ за изпълнението на проект с №BG05SFOP001-2.025-0107 с наименование Доверие и партньорство за добро управление“ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.