ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ“

ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ
05.11.2019
Стартира проект „Доверие и партньорство за добро управление“
01.08.2022

ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕТО Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ“

На 14.11.2019 г. в гр. Смолян се проведе информационно събитие „ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ“ по проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ (BG05SFOP001-2.009-0066) по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Участие в него взеха представители на областните и общинските администрации, НПО и представители на обществеността от Южен централен район. Целта на събитието бе да се презентират всички изпълнени дейности по проекта, да се чуят мненията и предложенията от страна на гражданите за бъдещи действия, свързани с повишаване на участието им във вземането на решения в областта на регионалната политика, да се разработи Инвестиционна карта за приоритетно развитие на ЮЦР, която да бъде израз на вижданията на всички заинтересовани страни – граждани, НПО, областните и общинските администрации в района.

За разработването на Инвестиционната карта бе изготвен Фиш за проектни идеи по предложение на участниците в предходното събитие по проекта (Обществен форум за съвместни действия между администрации (областни и общински) и граждани за реализацията на политиките за регионално развитие в Южен централен район, проведен на 17-18.10.2019 г.). Фишът бе изпратен на всички заинтересовани страни и публикуван на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти“. Получените идеи бяха обобщени и предложени за доразвитие и допълване по време на Инкубатора за идеи. В резултат е изготвена Инвестиционна карта за приоритетно развитие на ЮЦР, която ще бъде изпратена на всички областни и общински администрации от ЮЦР – за ползване на идеите за инвестиционни предложения и по преценка включването им в техните стратегически документи за регионално и местно развитие през следващия програмен период 2021-2027 г.

Инвестиционната карта за приоритетно развитие на ЮЦР се публикува и на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти“.

Всички участници в събитието получиха тефтер, химикал и USB със запис на всички изготвени материали по проекта:

  1. Доклад с резултати от проучване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в Южен централен район;
  2. Доклад с добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионални политики;
  3. Анализи и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика;
  4. Препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика;
  5. Механизъм за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с областните и общинските администрации.

Най-добрите и иновативни практики за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионални политики, включени в „Доклада с добри и иновативни практики“ бяха отличени по време на събитието:

  1. Като най-добри практики на областни администрации бяха отличени практиките на:

1.1. ОА Смолян – „Аз раста патриот“

В Смолян се реализира вече трето издание на конкурса „Аз раста патриот“, под егидата на областния управител. Инициативата е породена от красотата и гордостта, която носят децата ни, облечени в народни носии на все повече събития. Инициативата цели да насърчи и призове все повече млади българи да почитат фолклора, да носят с гордост българска носия и да я направят част от ежедневието си. Конкурсът се състои от два раздела: Фотоконкурс за снимка на дете/деца, облечено/и в народни носии и Конкурс за разказ „Видях доброто“. В Третото издание на конкурса „Аз раста патриот“ (2018) се включват общо 157 участници. Областна администрация Смолян получава 8 разказа на тема „Видях доброто“ и 112 фотоса.

Наградата бе получена от Недялко Славов, Областен управител на Смолян.

1.2. ОА Хасково – „Младежки областен съвет за иновации“

Областният младежки съвет за иновации – област Хасково е създаден през 2017 г. В работата му участват ученици от областта, представители на Младежки център – Хасково и клубовете в него. Екипът на Съвета работи на доброволен принцип. Съветът има своя страница във фейсбук, на която популяризира младежки инициативи в областта, инициативи на общините и областната администрация, също така и на младите хора, бизнеса, НПО и др. Заседанията на Съвета се провеждат всеки първи вторник на месеца с участието на Областния управител и екипа му. Членовете на Съвета участват в заседания на комисии към областната администрация, ангажират се в благотворителни акции, в туристически походи, посветени на важни исторически дати, в акции по почистване на публични пространства, в организиране на изложби на млади автори. В началото на 2019 г. членове на Младежкия областен съвет за иновации в Хасково излизат с инициатива за организиране на научна историческа конференция на тема „Съдбовните дати за България – истини и заблуди“. Младите хора настояват на него представители на историческата наука от цялата страна да изяснят разминавания в исторически дати и да направят опит „да отстранят исторически несправедливости“.

Наградата бе получена от Стефка Здравкова, Областен управител на Хасково.

  1. Като най-добри практики на общински администрации бяха отличени практиките на:

2.1. Община Стамболийски – „Открита приемна на кмета“

В Централния градски парк на град Стамболийски е оформен истински кметски кабинет с мраморни стол, маса и места за гражданите. Откритата приемна работи още от началото на мандата – пролетта на 2016 година. Целта на Откритата приемна е да има по-близък контакт с гражданите и с техните проблеми. Замисълът на Откритата приемна е всяка седмица хората да имат възможност да изложат проблемите си пред кмета и част от ръководството на общината. За сега тя е само в града, но в срещите в приемната взимат участие и жители от селата. Откритата приемна се прави всеки вторник (в зависимост от прогнозата за времето) от 10:00 часа. При срещите с гражданите в приемната освен кмета, участват зам.-кметове, секретарят на общината, директори на дирекции и началници на отдели, общински съветници. Съставът на приемната се определя на ротационен принцип, само кметът участва на всички срещи. В приемната в парка гражданите се чувстват по-свободни, непринудени и равнопоставени да разговарят с ръководството на общината, дискутират по всякакви въпроси, касаещи местната политика. Дават актуални предложения, предлагат коригиращи действия и др. Ръководството на общината се отнася съвестно към поетия график на откритите приемни и гражданите знаят, че там могат да бъдат чути. Когато градоначалникът не е в откритата си приемна, всеки, който желае, има възможност да седне на стола на кмета, да се снима на него и да се почувства на неговото място. Подобен проект се реализира за първи път в страната.

Наградата бе получена от Георги Мараджиев, Кмет на Община Стамболийски.

2.2. Община Харманли – „Програма за финансиране на младежки проекти“

От 2015 г. Община Харманли ежегодно, на конкурсен принцип и със средства от общинския бюджет финансира проекти на млади хора в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за младежта.

Приоритетни области за финансиране са:

– Подобряване на условията на социалното и културно развитие на младите хора в общината;

– Доброволен труд от младите хора за подобряване и опазване на градската среда.

Размерът на финансирането на един проект и по двете направления е от 500 до 2000 лева.

Поканите, както и пълният комплект документи се публикуват на официалния сайт на община Харманли http://www.harmanli.bg/ в меню „Проекти“.

Дейностите по проектите са насочени към младите хора с цел насърчаване на гражданската и социалната ангажираност, за усъвършенстване на умения за планиране на дейности и управление на ресурси, както и за повишаване на чувството им за отговорност.

Наградата бе получена от Мария Киркова – Кмет на Община Харманли.