ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
02.10.2019
ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ
05.11.2019

ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ

Предстои планиране на следващия програмен период на ЕС – 2021-2027 г.

В изпълнение на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ (BG05SFOP001-2.009-0066) по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, „Фондация за прозрачни регламенти“ има ангажимент да съдейства на гражданите и администрациите от Южен централен район за изготвянето на Инвестиционна карта за приоритетно развитие на района

„ПАКТ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН“

За целта е изготвен настоящият Фиш за проектна идея, който се разпространява сред областните и общинските администрации, както и сред граждански организации и други заинтересовани страни в Южен централен район.

Идеите ще бъдат събрани и обобщени, и предложени за обсъждане, коригиране и допълване на предстоящо информационно събитие „ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ“ през м. ноември 2019 г.

Моля, споделете ТУК вашите идеи за надобщински проекти – проекти, които ще повлияят развитието минимум на една област (Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково) или на целия Южен централен район:

Фиш за проектна идея Южен централен район