ПРИЗ ЗА 2008 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Най-прозрачна общинска администрация

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Церемония по връчване на приза за 2008 г.

„ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ” връчи своя приз – годишна преходна статуетка на българския скулптор Райнис Гелов – в четири категории:

 • Най-прозрачна областна администрация;
 • Най-прозрачна общинска администрация;
 • Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията;
 • Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

на 14.07.2009г. на национална конференция в София с участието на над 500 представители на общинските и областните администрации и неправителствени организации от цялата страна. И въпреки че остана в сянката на откриването на 41-вото Народно събрание, събитието бе уважено от представители на Съвета на Европа, Представителството на ЕК в България, МДААР и кмета на гр. Ниш.

Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация и положителния ефект от партньорството й с неправителствения сектор. Чрез тази награда ще се повишава прозрачността, отчетността и контролът над държавната и общинската администрация от страна на гражданското общество.

Победители в първото издание на конкурса станаха:

 • Областна администрация Сливен – в категория „Най-прозрачна областна администрация“;
 • Общинска администрация Кубрат – в категория „Най-прозрачна общинска администрация“;
 • Областна администрация Благоевград с практиката „Електронна област” – в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“;
 • Общинска администрация Мездра с практиката за МИГИ /местна инициативна група по интегритет/ по проект „Добро управление и организационна култура на местната власт в България” с trans FORMA(tF), НПО Линкс, ФРМС и Център за либерални стратегии – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“.

Номинирането и класирането на кандидатите е извършено от комисия с председател арх. Белин Моллов въз основа на резултатите от национално представително социално-психологическо изследване, извършено от Агенция „Еврика” по проект на „Фондация за прозрачни регламенти” – «Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление» по приоритетна ос 1.2. «Прозрачна и почтена държавна администрация» на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Резултатите от изследването са публикувани в:

 • 1-ви брой на годишен информационен справочник с актуална информация за дейностите на областните и общинските администрации, чрез които се постига публичност и прозрачност;
 • Наръчник с добри практики за партньорство между областните и общинските администрации и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрациите.

Всички материали, в т.ч. и Регламента за връчване на приза, могат да бъдат намерени в сайта на „Фондация за прозрачни регламенти” – www.ftr-bg.org.

Носители на приза за 2008 г.

Победители в първото издание на конкурса за 2008 г. станаха:

 • Областна администрация Сливен – в категория „Най-прозрачна областна администрация”
 • Общинска администрация Кубрат – в категория „Най-прозрачна общинска администрация”
 • Областна администрация Благоевград с практиката „Електронна област” – в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”
 • Общинска администрация Мездра с практиката за МИГИ /местна инициативна група по интегритет/ по проект „Добро управление и организационна култура на местната власт в България” с trans FORMA(tF), НПО Линкс, ФРМС и Център за либерални стратегии – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”.

Номинирането и класирането на кандидатите бе извършено от комисия с председател арх. Белин Моллов въз основа на резултатите от национално представително социално-психологическо изследване, извършено от Агенция „Еврика” по проект на „Фондация за прозрачни регламенти” – «Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление» по приоритетна ос 1.2. «Прозрачна и почтена държавна администрация» на ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Председател:

Белин Теохаров Моллов,

на длъжност: съветник в политическия кабинет на Министъра на МРРБ,

квалификация: архитект

 

Членове:

 1. Мария Гавраилова Славова,

на длъжност: Доц. по право в Юридическия факултет на СУ «Св. Климент Охридски»; Гл. експерт в комисията «Гражданско общество и медии» в 40-то Народно събрание,

квалификация: доцент доктор по право

 

 1. Мария Цочева Куманова,

на длъжност: Представителство и политика на НСОРБ,

квалификация: магистър, журналистика и връзки с обществеността

 

 1. Петър Александров Стоянов,

на длъжност: Управител на Институт за управление на програми и проекти,

квалификация: инжинер, икономист

 

 1. Иван Петров Игов,

на длъжност: Управител на «Агенция Еврика» ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания и HR консултиране и обучения; консултативен психолог и преподавател в НПМГ «Академик Чакалов» – лицей на СУ «Св. Климент Охридски»,

квалификация: магистър по психология.

 

 1. Милена Иванова Драгова,

на длъжност: Експерт – консултант на свободна практика и обучител “Европейска интеграция, програми на Европейския съюз и разработване на проекти за финансиране по европейските фондове”; Ключов есперт към Проект за техническа помощ към Агенция по заетостта.,

квалификация: магистър по психология, журналистика и европейска интеграция.