ПРИЗ ЗА 2011 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Областна администрация Сборна оценка
Търговище 49,95
Софийска област 39,00
Варна 37,95
Монтана 35,15
Пловдив 33,70
Ловеч 32,60
Плевен 28,85
Добрич 22,90

Най-прозрачна общинска администрация

Общинска администрация Сборна оценка
Добрич 47,05
Бургас 46,15
Търговище 37,95
Шумен 36,60
Казанлък 35,25
Мездра 35,05
Кубрат 34,55
Стара Загора 34,45
Плевен 32,75
Мирково 31,60
Вълчи дол 29,55
Трявна 25,65
Елин Пелин 25,20
Петрич 19,50
Аврен 16,55
Козлодуй 0,00
Столична община 0,00

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Областна администрация Брой гласове
Бургас 2724
Разград 2548
Варна 17
Плевен 13

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Общинска администрация Брой гласове
Козлодуй 485
Добрич 347
Бургас 70
Плевен 20
Мездра 11
Столична община 7
Аврен

Церемония по връчване на приза за 2011 г.

На 26.06.2012 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София „Фондация за прозрачни регламенти” връчи за четвърта поредна година своя приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в четири категории.

Под аплодисментите на присъстващите областни управители, кметове и много гости преминаха както носителите на миналогодишните награди, така и новите носители на приза. С цел осъществяване на приемственост и спортсменско съревнование новите носителите на приза получиха великолепните статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, от ръцете на миналогодишните победители и други официални гости на церемонията.

 • Областна администрация Търговище – носител на Приз в категория „Най-прозрачна областна администрация” получи статуетката от Областна администрация Варна, двукратен носител на приза.
 • Общинска администрация Добрич – носител на Приз в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката от Общинска администрация Бургас, която й я отне преди една година. Оспорваната конкуренция между двете общини отново размени притежателя на приза.
 • Областна администрация Бургас – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Областна администрация Търговище, която тази година по убедителен начин грабна статуетката в категория „Най-прозрачна областна администрация”.
 • Общинска администрация Козлодуй – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Общинска администрация Стара Загора, като също затвърди имиджа си в тази категория след една година и се очертава като общината с най-много и най-добри практики за партньорство с неправителствения сектор.

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Мария Славова (доц. доктор по право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“) и членове Златина Михайлова-Карова (ръководител звено „Проектна дейност и център за трансфер на технологии“ в НИС на СУ „Св. Климент Охридски“), Веселка Иванова (експерт „Европейски проекти“ към НСОРБ), Мария Игова (управител на „Агенция Еврика“ ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания), Петър Стоянов (Управител на Институт за управление на програми и проекти, Управител на фондация „Проф. Джон Атанасов“, Председател на Управителния съвет на „Българска асоциация на микропредприятията“) и Маргарита Дойчинова (ст. репортер в програма „Хоризонт“ на БНР).

Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество.

Носители на приза за 2011 г.

 • Областна администрация Търговище – носител на Приз в категория „Най-прозрачна областна администрация” получи статуетката от Областна администрация Варна, двукратен носител на приза.
 • Общинска администрация Добрич – носител на Приз в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката от Общинска администрация Бургас, която й я отне преди една година. Оспорваната конкуренция между двете общини отново размени притежателя на приза.
 • Областна администрация Бургас – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Областна администрация Търговище, която тази година по убедителен начин грабна статуетката в категория „Най-прозрачна областна администрация”.
 • Общинска администрация Козлодуй – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Общинска администрация Стара Загора, като също затвърди имиджа си в тази категория след една година и се очертава като общината с най-много и най-добри практики за партньорство с неправителствения сектор.

Председател:

Мария Гавраилова Славова,

на длъжност: доц. доктор по право от Юридическия факултет на СУ «Св. Климент Охридски»; първи национален координатор за България в OICD (1991-1993); експерт към НС по въпросите на неправителствения сектор, европейското право и местното самоуправление; 10 години експерт към СОС; работи по проблемите на местната власт и европейското право в контекста на Лисабонския договор; автор на монография «Местно самоуправление и местна администрация».

квалификация: юрист, хабилитиран преподавател по местно самоуправление.

 

 Членове:

 1. Златина Димитрова Михайлова-Карова,

на длъжност: ръководител звено «Проектна дейност и център за трансфер на технологии» в НИС на СУ «Св. Климент Охридски»,

квалификация: Юрист – Правораздаване и международно право и международни отношения; Магистър по европейска публична администрация.

 1. Веселка Кръстева Иванова,

на длъжност: експерт «Европейски проекти» към НСОРБ.

квалификация: икономист.

 1. Мария Александрова Игова,

на длъжност: Управител на «Агенция Еврика» ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания и HR консултиране и обучения,

квалификация: филолог, преводач.

 1. Петър Александров Стоянов,

на длъжност: Управител на Институт за управление на програми и проекти, Управител на фондация «Проф. Джон Атанасов», Председател на Управителния съвет на «Българска асоциация на микропредприятията»,

квалификация: инжeнер, икономист.

 1. Маргарита Тодорова Дойчинова,

на длъжност: Ст. репортер в програма «Хоризонт» на БНР,

квалификация: журналист.