ПРИЗ ЗА 2015 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Кандидатури за Приз 2015 ще се приемат в периода 1 март – 31 май 2016 г.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Най-прозрачна общинска администрация

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Церемония по връчване на приза за 2015 г.

На 07.07.2016 г. на тържествена церемония за осма поредна година бяха връчени Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България.

Петя Донова, управител на „Фондация за прозрачни регламенти”, организатор и водещ на конкурса, откри церемонията с думите „Гордеем се, че бяхме сред първите в Европа, които „прегърнаха” Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа и се заеха да я популяризират и насърчават нейното прилагане.”

Тази година организаторите отчетоха рекорден брой участвали в надпреварата областни администрации – 17, а те самите получиха много поздравления за упоритостта да присъждат наградата всяка година. Eвгени Чачев, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството и член на оценителната комисия заяви, че Фондацията вече е с едни гърди напред в прилагането на одобрения вчера от Правителството Трети план за действие на България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“.

Тотю Младенов, съветник в политическия кабинет на Министър-председателя и официален гост на церемонията връчи наградата на победителя в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество” – ОА Смолян, събрала рекорден брой гласове за практиката „Изкуството в подкрепа на живота”. Наградата бе приета с голяма радост от областния управител Недялко Славов и екипа му, който заяви, че това е най-хубавия подарък за именния му ден!

Иван Аспарухов, доскорошен зам.-министър на регионалното развитие, кмет на Община Мездра от 1999 до 2014 г. и председател на оценителната комисия на конкурса пък връчи наградите на най-прозрачните областни администрации – Благоевград, Шумен и Монтана. „Силата е в постоянството“ обобщи Аспарухов по повод очерталата се тенденция на редовно участие в конкурса и възходящи резултати на призьорите.

Статуетката за най-прозрачна общинска администрация отново се завърна в Добрич, но този път в Добричка община, след като 4 пъти бе печелена от Община град Добрич. Миналогодишният й носител Община Бургас заяви, че я предава само временноJ Награждавайки призьорите в категорията, арх. Белин Моллов в качеството си на член на оценителната комисия и „архитект“ на първия регламент на конкурса заяви, че хората в тази зала са национален ресурс и богатство!

Парламентарният секретар на НСОРБ Благой Станчев и изпълнителният директор на НАСО РБ Васил Панчаров наградиха най-добрите практики за партньорство между общинска администрация и гражданското общество. Донка Михайлова, кмет на Община Троян отново прегърна статуетката, която беше печелила и през 2012 г. в същата категория с думите, че конкурсът им дава нови идеи за развитие и надграждане всяка година.

Почетният председател на УС на НСОРБ Венелин Узунов връчи две специални награди за „Най-просперираща администрация” – на Областна администрация на Софийска област и на Община Павликени за повишаване степента на прозрачност в администрацията.

Призът е учреден през 2008 г. от „Фондация за прозрачни регламенти“ в изпълнение на четвъртия принцип от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Наградата е преходна и се връчва за постижения на администрациите през изминалата календарна година в четири категории:

Носители на приза за 2015 г.

Категория “Най-прозрачна областна администрация”:

 • Първо място: Областна администрация Благоевград – 44,50 точки;
 • Второ място: Областна администрация Шумен – 42,00 точки;
 • Трето място: Областна администрация Монтана – 41,50 точки.

Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:

 • Първо място: Общинска администрация Добричка – 46,50 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Бургас – 44,00 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Троян – 43,00 точки.

Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Областна администрация Смолян – „Изкуството в подкрепа на живота“ – 15 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Бургас – „Надежда и домове за децата“ – 4 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Сливен – „Областен координационен механизъм по деинституционализация“ – 3 гласа.

Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Общинска администрация Троян – „Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка“ – 8 гласа;
 • Второ място: Столична община – „Отворените данни на град София“ – 6 гласа;
 • Трето място: Общинска администрация Варна – с три практики: „Туризъм“, „Младежки дейности“, „Социални дейности“ – по 1 глас;
 • Общинска администрация Мизия – „Нови възможности за грижа“ – 1 глас;
 • Общинска администрация Русе – „Русенските Дракончета“ – 1 глас.

Сравнявайки резултатите на участниците от всички предходни издания на конкурса, комисията взе решение да бъдат връчени две поощрителни награди за най-голям напредък в представянето си в конкурса, съответно:

 • Най-просперираща областна администрация – Областна администрация на Софийска област и
 • Най-просперираща общинска администрация – Община Павликени

за повишаване степента на прозрачност в действията на администрацията!

Председател: 

Иван Аспарухов

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (XII.2014-V.2016). Отговаря за регионалната политика и планиране на регионите. Ръководи Съвета за регионална политика, който помага развитието на изостаналите български региони. Бил е 4 мандата кмет на община Мездра (1999-2014). От 2004 г. до 2014 г. е член на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България. От 01.01.2007 до 01.12.2014 г. е зам.-делегат в Комитет на регионите – Брюксел, участник в комисиите CIVEX и COTER.

Членове:
1. Евгени Чачев

Министър на регионалното развитие и благоустройството в 84-тото правителство. Бивш председател на УС на Столична общинска банка и председател на УС на банка „Биохим“. От май 1997 г. е заместник-министър, а от декември 1999 г. до юли 2001 г. министър на регионалното развитие и благоустройството. Депутат в 39-тото и 40-тото Народно събрание. Настоящ съветник на министъра на регионалното развитие.

2. Арх. Белин Моллов

Арх. Белин Моллов е първият председател на оценителна комисия в конкурса на „Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачнист и партньорство в работата на администрацията (2009 г.) От 1992 до 1996 г. е началник-управление „Административно-териториално деление и местна администрация“ в МРРБ; 2001-2002 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; от 2003 до 2010 г. е съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съ-председател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за присъединяване на България към ЕС. Участвал е в експертната група на Съвета на Европа за разработването на „Хартата на градовете“. Бил е методически ръководител на редица общински планове за развитие и областни стратегии. Хоноруван преподавател по специалността урбанизъм в УАСГ, модератор на обществени форуми, общественик.

3. Даниела Кисьова

Ст. репортер в програма „Хоризонт“ на БНР.

4. Д-р Красимир Мирев

Четири последователни мандата кмет на Община Търговище (1999-2015 г.) Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (2004-2008 г.). Вицепрезидент на Комитета на регионите на Европейския съюз в Брюксел (2007-2013). Народен представител в VII-мото Велико народно събрание.

5. Минко Акимов

Кмет на Община Троян (2007-2011 г.). Председател на Общински съвет Троян (2011-2013 г.). Понастоящем общински съветник и член на Съвета за децентрализация към Министерски съвет.

6. Емил Евлогиев

Член на Сметната палата на Република България. Зам.-председател на Управителния съвет на Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) от 2011 г. От 2005 до 2011 г. Председател на Контролния съвет на ИДЕС. От 2002 до 2005 г. Зам.-председател на Контролния съвет на ИДЕС. Автор на самостоятелни книги и много публикации в счетоводни и икономически издания – Financial Times World Accounting Report, Financial Times World Tax Report, издателство „Раабе”, „Счетоводство плюс”, „Делова седмица”, „Седмичен законник”, „Български законник”, „Счетоводство ХХI век”, „Наръчник на икономиста” и др.

Протокол от дейността на комисията за оценка и класиране на кандидатите за Приз 2015 – изтегли »

Решениe на комисията за класиране на кандидатите за Приз 2015 – изтегли »

Заповед за назначаване на комисия за Приз 2015 – изтегли »