ПРИЗ ЗА 2018 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Приз 2018

 • Категория 1: „Най-прозрачна областна администрация“
 • Категория 2: „Най-прозрачна общинска администрация“
 • Категория 3: „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и граждани за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“
 • Категория 4: „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и граждани за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса. Връчва се за постижения на администрацията през изтеклата предходна календарна година.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са:

 • областните администрации от Южен централен район;
 • общинските администрации от Южен централен район.

Номинациите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на нормативно присъщите дейности на администрацията.

Обща цел на конкурса

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне“ на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.

Критерии за оценка

 • Какви подходи прилагат областните и общинските администрации, за да ангажират гражданите да участват в процесите по разработване, изпълнение и наблюдение на политиката за регионално развитие, в разработените през програмния период 2014-2020 г. Областни стратегии за развитие, Общински планове за развитие и свързаните с тях Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските планове и Междинни оценки за определяне на ефективността и ефикасността по отношение на постигнатите резултати спрямо поставените цели и приоритети;
 • Как администрациите изпълняват разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, където са регламентирани следните задължения на органите на местната и регионалната власт по отношение на публикуването на информация в страницата на администрацията в интернет и в Портала за обществени консултации:

Чл. 5, ал. 5 Стратегиите и плановете за регионално и местно развитие се публикуват в портала за обществени консултации на Министерския съвет преди приемането им от компетентния орган.

Чл. 28, ал. 2 Областната стратегия за развитие и решението на областния съвет за развитие за нейното приемане се публикуват на страницата на областната администрация в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Чл. 29, ал. 4 Междинният и окончателният доклад от изпълнението на областната стратегия за развитие се публикуват на страницата на областната администрация в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Чл. 37, ал. 2 Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Чл. 42, ал. 2 Докладите за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Чл. 91, ал. 5 Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР/ИПГВР е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет.

Оценяване на кандидатурите

Кандидатите за Приз 2018 се оценяват от екип на „Фондация за прозрачни регламенти“ на база извършени проучвания и изследвания, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали и събрани добри практики и/или иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика.

Проучването се извършва в периода април-май 2019 г. и обхваща 5-те областни администрации, 58-те общински администрации и 500 граждани на територията на Южен централен район.

Проучването се извършва по методите анкетно проучване (за гражданите) и дълбочинно интервю (за администрациите).

Категории

Най-прозрачна областна администрация

 • Кърджали
 • Пазарджик
 • Пловдив
 • Смолян
 • Хасково

Най-прозрачна областна администрация

Най-прозрачна общинска администрация

 • Община Кърджали
 • Община Ардино
 • Община Черноочене
 • Община Джебел
 • Община Момчилград
 • Община Крумовград
 • Община Кирково
 • Община Пазарджик
 • Община Велинград
 • Община Пещера
 • Община Панагюрище
 • Община Стрелча
 • Община Лесичово
 • Община Септември
 • Община Белово
 • Община Ракитово
 • Община Брацигово
 • Община Батак
 • Община Сърница
 • Община Пловдив
 • Община Карлово
 • Община Асеновград
 • Община Брезово
 • Община Хисаря
 • Община Калояново
 • Община Съединение
 • Община Марица
 • Община Раковски
 • Община Стамболийски
 • Община Кричим
 • Община Перущица
 • Община Садово
 • Община Куклен
 • Община Първомай
 • Община Лъки
 • Община Сопот
 • Община Родопи
 • Община Смолян
 • Община Борино
 • Община Неделино
 • Община Доспат
 • Община Златоград
 • Община Рудозем
 • Община Мадан
 • Община Девин
 • Община Чепеларе
 • Община Баните
 • Община Хасково
 • Община Димитровград
 • Община Симеоновград
 • Община Свиленград
 • Община Тополовград
 • Община Харманли
 • Община Минерални бани
 • Община Любимец
 • Община Стамболово
 • Община Маджарово
 • Община Ивайловград

 Най-прозрачна общинска администрация

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и граждани за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Церемония

НОСИТЕЛИ НА ПРИЗА ЗА 2018 г.

КАТЕГОРИЯ 1: „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. ОА Кърджали
 2. ОА Хасково

КАТЕГОРИЯ 2: „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 1. Община Септември
 2. Община Стрелча

КАТЕГОРИЯ 3: „НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ В ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

 1. ОА Смолян – „Аз раста патриот“

В Смолян се реализира вече трето издание на конкурса „Аз раста патриот“, под егидата на областния управител. Инициативата е породена от красотата и гордостта, която носят децата ни, облечени в народни носии на все повече събития. Инициативата цели да насърчи и призове все повече млади българи да почитат фолклора, да носят с гордост българска носия и да я направят част от ежедневието си.

Конкурсът се състои от два раздела: Фотоконкурс за снимка на дете/деца, облечено/и в народни носии и Конкурс за разказ „Видях доброто“.

В Третото издание на конкурса „Аз раста патриот“ (2018) се включват общо 157 участници. Областна администрация Смолян получава 8 разказа на тема „Видях доброто“ и 112 фотоса.

 1. ОА Хасково – „Младежки областен съвет за иновации“

Областният младежки съвет за иновации – област Хасково е създаден през 2017 г. В работата му участват ученици от областта, представители на Младежки център – Хасково и клубовете в него. Екипът на Съвета работи на доброволен принцип. Съветът има своя страница във фейсбук, на която популяризира младежки инициативи в областта, инициативи на общините и областната администрация, също така и на младите хора, бизнеса, НПО и др. Заседанията на Съвета се провеждат всеки първи вторник на месеца с участието на Областния управител и екипа му. Членовете на Съвета участват в заседания на комисии към областната администрация, ангажират се в благотворителни акции, в туристически походи, посветени на важни исторически дати, в акции по почистване на публични пространства, в организиране на изложби на млади автори. В началото на 2019 г. членове на Младежкия областен съвет за иновации в Хасково излизат с инициатива за организиране на научна историческа конференция на тема „Съдбовните дати за България – истини и заблуди“. Младите хора настояват на него представители на историческата наука от цялата страна да изяснят разминавания в исторически дати и да направят опит „да отстранят исторически несправедливости“.

КАТЕГОРИЯ 4: „НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ В ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

 1. Община Стамболийски – „Открита приемна на кмета“

В Централния градски парк на град Стамболийски е оформен истински кметски кабинет с мраморни стол, маса и места за гражданите. Откритата приемна работи още от началото на мандата – пролетта на 2016 година. Целта на Откритата приемна е да има по-близък контакт с гражданите и с техните проблеми. Замисълът на Откритата приемна е всяка седмица хората да имат възможност да изложат проблемите си пред кмета и част от ръководството на общината. За сега тя е само в града, но в срещите в приемната взимат участие и жители от селата. Откритата приемна се прави всеки вторник (в зависимост от прогнозата за времето) от 10:00 часа. При срещите с гражданите в приемната освен кмета, участват зам.-кметове, секретарят на общината, директори на дирекции и началници на отдели, общински съветници. Съставът на приемната се определя на ротационен принцип, само кметът участва на всички срещи. В приемната в парка гражданите се чувстват по-свободни, непринудени и равнопоставени да разговарят с ръководството на общината, дискутират по всякакви въпроси, касаещи местната политика. Дават актуални предложения, предлагат коригиращи действия и др. Ръководството на общината се отнася съвестно към поетия график на откритите приемни и гражданите знаят, че там могат да бъдат чути.

Когато градоначалникът не е в откритата си приемна, всеки, който желае, има възможност да седне на стола на кмета, да се снима на него и да се почувства на неговото място. Подобен проект се реализира за първи път в страната.

 1. Община Харманли – „Програма за финансиране на младежки проекти“

От 2015 г. Община Харманли ежегодно, на конкурсен принцип и със средства от общинския бюджет финансира проекти на млади хора в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за младежта.

Приоритетни области за финансиране са:

– Подобряване на условията на социалното и културно развитие на младите хора в общината;

– Доброволен труд от младите хора за подобряване и опазване на градската среда.

Размерът на финансирането на един проект и по двете направления е от 500 до 2000 лева.

Поканите, както и пълният комплект документи се публикуват на официалния сайт на община Харманли в меню „Проекти“.

Дейностите по проектите са насочени към младите хора с цел насърчаване на гражданската и социалната ангажираност, за усъвършенстване на умения за планиране на дейности и управление на ресурси, както и за повишаване на чувството им за отговорност.

Призьори