Анализи и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика

Доклад с добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионални политики
29.09.2019
Препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика
29.09.2019

Анализи и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика

2019 г.

Автор: Фондация за прозрачни регламенти

Анализът се базира на проведеното социологическо проучване по проект BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във ваши ръце“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ и на кабинетни проучвания от страна на изпълнителя върху нормативната уредба и приложението й в страната с акцент върху Южен централен район. Анализът отчита тенденциите в политическото развитие, както и влиянието на външни фактори, като националната нормативна уредба и членството на страната в ЕС и др., които оказват влияние върху участието на гражданите в регионалната политика. Направен е анализ на проблемите, пречките и предизвикателствата пред активното включване на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалните политики в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. В резултат на това са изведени тенденции за развитие на гражданското общество през следващите години в избраните области.