Доклад с добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионални политики

Доклад с резултати от проучване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в Южен централен район
29.09.2019
Анализи и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика
29.09.2019

Доклад с добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионални политики

2019 г.

Автор: Фондация за прозрачни регламенти

Докладът е изготвен в изпълнение на договор №BG05SFOP001-2.009-0066-C01-02 между „Фондация за прозрачни регламенти“ (Възложител) и „ФРМС Консулт“ ЕООД (Изпълнител) по проект BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във ваши ръце“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Договорът е сключен в изпълнение на Дейност 2 от проекта, която включва извършването на проучвания за добри и иновативни практики и решения за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в страната и чужбина. Събраните добри и иновативни практики ще послужат за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване на гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да имплементират в тяхната практика. В резултат на проучването, изпълнителят е селектирал добри и иновативни примери, представени в настоящия доклад.