Доклад с резултати от проучване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в Южен централен район

Проекто-правилник за Обществените съвети в Столична община
29.09.2019
Доклад с добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионални политики
29.09.2019

Доклад с резултати от проучване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в Южен централен район

2019 г.

Автор: Фондация за прозрачни регламенти

Проучването е направено в периода април-май 2019 г. и обхваща 5-те областни администрации, 51 (от 58) общински администрации и 503 граждани на територията на Южен централен район. Целта му е да се изследва мнението и нагласите на заинтересованите страни по отношение включването и ангажирането на гражданите в процесите по разработване, изпълнение и наблюдение на политиката за регионално развитие, в разработените през програмния период 2014-2020 година Областни стратегии за развитие, Общински планове за развитие и свързаните с тях Годишни отчети за наблюдение на изпълнението на Общинските планове и Междинни оценки за определяне на ефективността и ефикасността по отношение на постигнатите резултати спрямо поставените цели. Богатият фактологичен материал дава възможност да се направят много изводи и препоръки, повдига горещи въпроси..