Препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика

Анализи и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика
29.09.2019
Механизъм за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с областните и общинските администрации
29.09.2019

Препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика

2019 г.

Автор: Фондация за прозрачни регламенти

Документът с препоръките отразява желаната визия за повишаване участието на гражданите в публичните политики, съобразно набелязаните в предходните дейности по проект „Бъдещето е във ваши ръце“ слаби страни и проблеми. В резултат на направеното социологическо проучване в Дейност №1, подбраните добри практики в Дейност №2 и разработените анализи и модели в Дейност №3, където са набелязани основните проблеми, пречки и слаби страни по отношение включването на гражданите във формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики, са предложени препоръки за повишаване участието на гражданите в регионалното управление през следващия програмен период 2021-2027 г. за изготвянето на стратегическите документи. Документът с препоръки няма императивен характер. Целта е да се намери реалното им приложение в практиките на областните и общинските администрации, за да се постигне отразяване на общественото мнение във всеки един стратегически документ и да се прецени какви са очакванията на обществеността от конкретната политика и какви биха били политическите, икономическите и социалните последици от въвеждането в действие на определен документ, стратегия, план и др. Предвидено е областните и общинските администрации и структури на гражданското общество да се запознаят с дадените препоръки и да ги дискутират по време на две следващи публични събития по проекта – широк обществен форум (Дейност №6 по проекта) и „Инкубатор за идеи“ (Дейност №7 по проекта), след което препоръките ще бъдат ревизирани и предложени за вземане на управленски решения и законодателни инициативи.