Как се родиха идеята за приза и статуетката

Вдъхновени от приетата във Валенсия през октомври 2007 г. СТРАТЕГИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО, шепа ентусиасти решихме да учредим фондация за прозрачни регламенти и чрез нея да работим за постигане целите на Стратегията в България:

  • Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси;
  • Местните власти постоянно да подобряват своето управление, в съответствие с посочените в Стратегията 12 Принципа;
  • Държавите и регионалните власти да създават и утвърждават институционални предпоставки относно подобряване на местното управление, основавайки се на Европейската харта за местно самоуправление и други стандарти на Съвета на Европа.

В следващия момент България стана пилотна страна по прилагането на Етикета за иновации и добро управление и това ни даде още по-голяма увереност, че има смисъл да се стимулират и инициират действия, с цел да се гарантира, че:

  • гражданите знаят, че имат право на добро управление, познават качеството на управление в своята община (информация) и изразяват очакванията си;
  • местните власти разбират своите силни и слаби страни и знаят как да подобрят управлението си по възможно най-ефективен начин (оценка);
  • местните власти приемат, че сравнение, както вътрешно, така и външно, е възможно и препоръчително, и че те могат да черпят вдъхновение от своите национали и европейски партньори (учейки се от другите).

Така на 17.03.2008 г. с Решение № 1 на СГС бе вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел фондация с наименование „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ“.

С Удостоверение № 044/10.04.2008 г. на Министерство на правосъдието „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ“ бе вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, под № 20080410044.

С Решение №1/11.02.2009 г. на Настоятелството на фондацията „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ“ стана учредител на приз в четири категории:

 

  • Категория 1: „Най-прозрачна областна администрация”;
  • Категория 2: „Най-прозрачна общинска администрация”;
  • Категория 3: „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”;
  • Категория 4: „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”.

 

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне“ на администрацията към гражданите и бизнеса. Статуетката изобразява фигура на целеустремен човек. Ръцете са разтворени като криле на птица и са призив за партньорство. Движението на фигурата е във възходяща посока и има аналогия с логото на фондацията. Статуетката е висока 50 см. и е изработена от бронз върху каменен постамент.

 

Администрациите, победителки в четирите категории, стават носители на приза за срок от една календарна година и предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката остава нейно притежание завинаги. (Пример за това са Община Добрич град (2011, 2012, 2013 г.) и Областна администрация Бургас (2011, 2012, 2013 г.).

Администрациите, за които статуетката става притежание завинаги, могат да продължат да кандидатстват за приза и през следващите години.

Скулптурът

Снимка на Райнис Гелов.Скулптурът Райнис Гелов

https://www.facebook.com/raynis.gelov