Често задавани въпроси(FAQs)

Може ли да се кандидатства с няколко кандидатури от една администрация?

Във връзка с постъпило запитване „Възможно ли е една администрация да кандидатства с повече от една кандидатура в конкурса на „Фондация за прозрачни регламенти” за прозрачност и партньорство в работата на администрацията?” правим следното уточнение:

  1. Всяка една администрация може да кандидатства само с една кандидатура в категорията „Най-прозрачна областна/общинска администрация“;
  2. Всяка една администрация може да кандидатства с неограничен брой кандидатури в категорията „Най-добра практика за партньорство между областна/общинска администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“, стига те да отговарят на условията за административно съответствие и допустимост.

Съгласно Регламентa на конкурса, за да са допустими кандидатурите, практиките трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса, а именно:

  • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги;
  • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса;
  • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията;
  • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й;
  • Повишаване на общественото доверие в българските институции. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации. Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Съветваме Ви да се фокусирате върху една или няколко практики, които отговарят на условието за допустимост на дейностите –водят до постигане на поне една от 5-те специфични цели на конкурса. В случай че решите да представите няколко добри практики за партньорство, всяка една от практиките следва да бъде оформена като отделна кандидатура!

Какво се разбира под „прозрачност” в работата на общинските и областните администрации?

Наличието на прозрачност и откритост е един от принципите на доброто управление и се реализира чрез:

  • вземане на решения и тяхното изпълнение в съответствие със законоустановени правила и регламенти

– приложимата нормативна база обхваща: Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за общинския бюджет, Закон за достъп до обществена информация, Закон за общинския дълг, Закон за обществените поръчки и др.

  • публичен достъп до: информация за структурата, функциите и правомощията на администрацията; документи, приемани от администрацията (заповеди, решения); отчети за работата на общинския съвет, кмета, областния управител, както и друга некласифицирана информация. Тези публикации могат да бъдат:

– на хартиен носител – брошури, листовки, информационни табла в центровете за услуги и информация

– в интернет – на интернет страниците на общинските и областните администрации

– в медиите – брифинги, съобщения за пресата, публикуване в местните медии, собствени общински издания (бюлетин, вестник)

  • включване на местната общност при вземане на решения от обществен интерес

– канали за обратна връзка с гражданите – анкети, кутии за мнения и предложения, „горещ” телефон

– открити заседания на общинските съвети

– изнесени приемни на кмета/областния управител и администрацията

– публични обсъждания на бюджети и местни политики с гражданите

– общи събрания на населението и местни референдуми

– сътрудничество между властите и неправителствени организации и съвместно реализиране на проекти

Какво представлява планът за ефективно и прозрачно управление на дадена област/община?

Планът включва анализ на постигнатото и конкретни мерки за развитие по отношение на открито, ефективно и прозрачно управление с цел улесняване на достъпа на гражданите до информация за предоставяните административни услуги, повишаване на отчетността на администрацията пред обществото и по-широко участие на граждани и граждански организации при формиране и изпълнение на ключови политики на централно и местно ниво. Поради своя фокус върху ефективност и прозрачност в управлението, този план следва да бъде разграничаван от програма за управление, план за развитие на общината/областта и други стратегически документи с по-обща насоченост.

Какво се разбира под „изнесени приемни центрове на администрацията” в кметствата на общината?

За функциониращи приемни центрове на администрацията се считат структури, които осигуряват достъп до общински услуги в населените места на територията на общината извън административния й център с цел доближаване на услугата възможно най-близо до потребителя (напр. по електронен път посредством програмен продукт, който свързва деловодните системи на всички кметства, изнесени работни места или мобилни екипи от общински служители). По този начин жителите на съответните населени места могат да получават административни услуги на място, без да се налага да пътуват до общинския център, като така спестяват време и средства. В приемните центрове услуги се заявяват и получават редовно и следва те да се разграничават от приемна на кмета на общината по утвърден график.

Какво се разбира под „горещ телефон”?

Това е специален телефонен номер, на който гражданите могат да се обаждат (по възможност денонощно) с въпроси, предложения, жалби, проблеми в специфични области и/или сигнали за корупция, непрозрачност, отказ на информация и други нарушения, извършени от служители на администрацията. Телефонът трябва да е анонсиран като такъв по подходящ начин за привличане на внимание на гражданите (напр. начална страница на общинския уебсайт, на информационно табло и др.). Желателно е да има разписана инструкция от ръководството за завеждане в регистър на сигналите, постъпили на горещия номер, за предприемане на действия за решаване на проблема и последваща обратна връзка с гражданите.

Как може да се осигури достъп на гражданите до резултатите от избора на изпълнители по процедурите по ЗОП?

Акцентът в този въпрос пада върху сключени договори с изпълнители, т.е. върху финалния етап на процедурата. Възможни начини за оповестяване на резултатите са:

– вписване в Регистъра по обществени поръчки на АОП, който е достъпен в интернет

– собствен регистър на обществените поръчки в сайта на администрацията

– публикации в медиите, брифинги на ръководството
– от 01.07.2014 г. чл. 22б от ЗОП задължава публичните администрации да поддържат т.нар. „Профил на купувача“ в своите интернет страници.

Под каква форма може да се провежда „ден на отворените врати” в администрацията?

Събитието може да е насочено към всички граждани или към специфични целеви групи, напр. ученици; може да се провежда както по собствена инициатива на администрацията, така и в изпълнение на конкретен проект. В рамките на деня на отворените врати гражданите имат възможност да посетят администрацията, да се запознаят с работата в нея и с предлаганите административни услуги, да се срещнат и разговарят с ръководството и със служители, да отправят препоръки. Тази инициатива се провежда по специални поводи с необходимата публичност и следва да бъде разграничавана от обикновен приемен ден.