ПРИЗ ЗА 2010 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Областна администрация Сборна оценка
Варна 24,46
Габрово 22,14
Ловеч 19,00
София област 18,93

Най-прозрачна общинска администрация

Общинска администрация Сборна оценка
Бургас 34,57
Добрич 34,11
София 31,04
Търговище 29,14
Шумен 26,32
Кубрат 24,04
Карлово 22,93
Козлодуй 22,64
Казанлък 22,18
Трявна 21,68
Чепеларе 19,82
Вълчи Дол 19,07
Кърджали 18,04
Банско 17,00
Берковица 14,07
Баните 12,61
Мирково 8,89

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Областна администрация Брой гласове
Търговище 3155
Велико Търново 3068
Бургас 295
Варна 125

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Общинска администрация Брой гласове
Стара Загора 1102
Козлодуй 755
Карлово 644
Кърджали 343

Церемония по връчване на приза за 2010 г.

На 29.03.2011 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ” връчи за трета поредна година своя приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в четири категории. Церемонията се проведе под мотото „Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020.

По празничния килим под аплодисментите на присъстващите областни управители, кметове и много гости преминаха както носителите на миналогодишните награди, така и новите носители на приза. С цел осъществяване на приемственост и спортсменско съревнование новите носителите на приза получиха великолепните статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, от ръцете на миналогодишните победители:

 • Областна администрация Варна – в категория „Най-прозрачна областна администрация” запази статуетката от миналата година – сериозна заявка за запазване на статуетката завинаги (съгласно Регламента на конкурса ако дадена администрация спечели статуетката в дадена категория 3 поредни години, тя остава нейно притежание завинаги);
 • Общинска администрация Бургас – в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката от Общинска администрация Добрич, която тази година отстъпи на второ място с минимална разлика;
 • Областна администрация Търговище – в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Областна администрация Смолян след двумесечна оспорвана борба с Областна администрация Велико Търново, която остана втора в категорията след вота на гражданите;
 • Общинска администрация Стара Загора – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от миналогодишния носител Общинска администрация Козлодуй.

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Васко Райчев (председател на „Делойт България”) и членове: Благой Станчев (парламентарен секретар на НСОРБ), Мария Игова (управител на „Агенция Еврика”), Петър Стоянов (председател на УС на „Българска асоциация на микропредприятията”), Славея Христова (зам.-председател на УС на сдружение „Болкан Асист”), Илияна Денкова (КНСБ), Даниела Кисьова (репортер в програма „Хоризонт” на БНР).

Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество.

Носители на приза за 2010 г.

 • Областна администрация Варна – в категория „Най-прозрачна областна администрация” запази статуетката от миналата година – сериозна заявка за запазване на статуетката завинаги (съгласно Регламента на конкурса ако дадена администрация спечели статуетката в дадена категория 3 поредни години, тя остава нейно притежание завинаги). Наградата бе получена лично от Областния управител на Варна – Данчо Симеонов;
 • Общинска администрация Бургас – в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката от Общинска администрация Добрич, която тази година отстъпи на второ място с минимална разлика. Наградата бе получена лично от Кмета на Община Бургас – Димитър Николов;
 • Областна администрация Търговище – в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Областна администрация Смолян след двумесечна оспорвана борба с Областна администрация Велико Търново, която остана втора в категорията след вота на гражданите. Наградата бе получена от Зам.-областния управител на Търговище – Елка Станчева;
 • Общинска администрация Стара Загора – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от миналогодишния носител Общинска администрация Козлодуй. Наградата бе получена от секретаря на Община Стара Загора – Николина Горова.

Председател:

Васко Данаилов Райчев,

на длъжност: Председател, ДЕЛОЙТ България,

квалификация: Регистриран одитор,  дипломиран експерт-счетоводител.

 

Членове:

 1. Благой Петков Станчев,

на длъжност: Парламентарен секретар на НСОРБ.

 1. Мария Александрова Игова,

на длъжност: Управител на «Агенция Еврика» ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания и HR консултиране и обучения,

квалификация: филолог, преводач.

 1. Петър Александров Стоянов,

на длъжност: Управител на Институт за управление на програми и проекти, Управител на фондация «Проф. Джон Атанасов», Председател на Управителния съвет на «Българска асоциация на микропредприятията»,

квалификация: инжeнер, икономист.

 1. Славейка Асенова Христова,

на длъжност: Зам.-председател на Управителния съвет на сдружение «Болкан Асист», почетен член на туристическа асоциация «Стара планина», почетен член на регионален съюз на болниците «Стара планина», член на сдружение «Деветашко плато», член на работни групи 3 и 4 към Комитета за наблюдение и оценка на Програмата за развитие на селските райони, член на Комисията за присъждане на етикет за добро управление към Съвета по децентрализация и на Експертния съвет по планиране към МРРБ,

квалификация: Висше образование, специалност «Българска филология», следдипломна квалификация «Журналистика» и «Общинско управление».

 1. Пенка Борисова Йорданова,

на длъжност: Зам.-главен директор, дирекция «Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство», МРРБ,

квалификация: икономист.

 1. Даниела Кунчева Кисьова,

на длъжност: Ст. репортер в програма «Хоризонт» на БНР,

квалификация: журналист.

 1. Илияна Александрова Денкова

на длъжност: Гл. експерт в департамент «Обучение, квалификация и проекти», КНСБ,

квалификация: педагог, икономист.