ПРИЗ ЗА 2013 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Областна администрация Сборна оценка
Монтана 41,88
Русе 40,13
Благоевград 39,63
Пазарджик 37,13
Разград 25,25
Кюстендил 23,88
Шумен 22,00
Враца 19,88
Софийска 0,00

Най-прозрачна общинска администрация

Общинска администрация Сборна оценка
Добрич (град) 40,50
Габрово 37,25
Добричка 36,13
Троян 35,63
Бургас 34,88
Варна 34,63
Стара Загора 33,88
Търговище 33,13
Девин 32,38
Русе 31,75
Столична 29,00
Берковица 28,50
Кула 28,13
Шумен 26,75
Димитровград 26,25
Павликени 26,25
Благоевград 25,63
Стрелча 25,63
Казанлък 25,25
Самоков 24,75
Стражица 24,25
Враца 23,13
Момчилград 23,13
Елин Пелин 21,63
Кърджали 21,50
Вълчи дол 21,50
Шабла 20,63
Перник 20,63
Златоград 20,00
Петрич 19,38
Родопи 18,88
Мизия 17,25
Кюстендил 14,50
Долни чифлик 13,75
Асеновград 13,13
Аврен 12,38
Кочериново 11,13

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Областна администрация Брой гласове
Бургас 17
Смолян 7
Велико Търново 2
Габрово 2
Сливен 2

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Общинска администрация Брой гласове
Стара Загора 11
Варна 6
Троян 5
Димитровград 4
Кула 4
Кърджали 2
Столична 2
Стрелча 2
Долни чифлик 1
Кочериново 1
Кюстендил 1
Мизия 1

Церемония по връчване на приза за 2013 г.

На 24.06.2014 г. на тържествена церемония в хотел «Рамада София» за шеста поредна година бяха връчени Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България.

Тази година две администрации – една областна и една общинска – убедително печелят първото място за трета поредна година. Съгласно Регламента на конкурса преходните статуетки, дело на българския скулптор Райнис Гелов – приз в съответните категории – стават тяхно притежание завинаги. Тези победи имат още по-висока стойност поради факта, че се постигат: 1/ по различен Регламент за кандидатстване и оценяване всяка година; 2/ при различни оценителни комисии и 3/ при различни ръководства на администрацията (за областната администрация). Това означава, че има приемственост и устойчивост в прилагането на доброто управление.

 • Областна администрация Бургас спечели завинаги приза в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” с практиката „На лагер с усмивка”, получила 17 гласа от 28 гласа на областни администрации.
 • Общинска администрация Добрич – спечели завинаги приза в категория „Най-прозрачна общинска администрация” и бе приветствана лично от доайенът на местното самоуправление в България Венелин Узунов – 4 мандата кмет на Разград, почетен председател на УС на НСОРБ, председател на Комисията по бедствия и аварии в 40-то НС, съветник на Президента на Република България по въпросите на местното самоуправление.

В останалите две (от общо четири) категории на конкурса статуетките бяха спечелени от:

 • Областна администрация Монтана – в категория „Най-прозрачна областна администрация” и
 • Общинска администрация Стара загора – в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”.

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Яшо Минков (изтъкнат български юрист) и членове Маргарита Дойчинова (редактор в програма Хоризонт на БНР), Мария Игова (управител на Агенция Еврика, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания), Петър Стоянов (управител на Институт за управление на програми и проекти), Филиз Юсеинова (експерт Публичен сектор в Делойт Одит), Златина Карова (ръководител звено «Проектна дейност и център за трансфер на технологии» в НИС на СУ «Св. Климент Охридски»), Димитрина Тодорова (експерт в областта на регионално и стратегическо планиране и програмиране), Снежана Маринова (юрист с дългогодишен опит в общинска администрация).

Резултатите в категории:

 • Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията и
 • Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

са получени на база гласуване от самите областни и общински администрации чрез номиниране само на една практика на колеги от друга администрация (без собствената) в периода 1 май – 31 май 2014 г. Резултатите от гласуването са проверени и потвърдени от комисията.

Носители на приза за 2013 г.

Категория “Най-прозрачна областна администрация”:

 • Първо място: Областна администрация Монтана – 41,88 точки;
 • Второ място: Областна администрация Русе – 40,13 точки;
 • Трето място: Областна администрация Благоевград – 39,63 точки.

Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:

 • Първо място: Общинска администрация Добрич (град) – 40,50 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Габрово – 37,25 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Добричка – 36,13 точки.

Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Областна администрация Бургас – „На лагер с усмивка” – 17 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Смолян – „Хората в администрацията – ключ към европейско сътрудничество” – 7 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Велико Търново – „Обществен съвет към Областния управител на област Велико Търново“ – 2 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Габрово – „Обществен съвет към Областния управител на област Габрово“ – 2 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Сливен – „Областен съвет на децата към областния управител на област Сливен – младите хора от областта партньори на Областна администрация“ – 2 гласа.

Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Общинска администрация Стара Загора – „Електронна платформа „Моята еОбщина” – 11 гласа;
 • Второ място: Общинска администрация Варна – 1. „Младежки консултативен съвет; 2. Превенция за изоставянето на деца с увреждания; 3. Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН; 4. Фонд „Култура” – 6 гласа;
 • Трето място: Общинска администрация Троян – „Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти в община Троян” – 5 гласа.

Председател:

Яшо Димитров Минков,

опит в: Главен експeрт мониторинг в ГД „Програмиране на регионалното развитие“, МРР 2004-2009 г. – изготвяне на първи и втори предварителен вариант на ОП „Регионално развитие”; мониторинг, оценка и координация на програми и проекти финансирани от структурните и предприсъединителните фондове на ЕС; изготвяне и управление на окончателен вариант на ОП „Регионално развитие 2007–2014” и ОП „Трансгранично сътрудничество”; технически и финансов мониторинг на оперативните програми и проекти във връзка с националното и европейското законодателство; подготовка на първи и втори предварителен вариант на Глава „Мониторинг и оценка” на Процедурните правила на Програма „IPA”; изтотвяне и управление на проект по Техническа помощ по ОПРР като Ръководител на проект и експерт по мониторинг; изготвяне и приложение на процедурите по оценка и анализ на риска, годишни планове и тяхното приложение; изготвяне на процедурите за работа на Комитета за наблюдение на ОПРР; участие в изготвянето на проект на ОИСР – „Проект за местно развитие и индикатори” – Тренто, Италия. Народен представител 2007-2001 г. – член на Комисията по икономическа политика, член на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол, член на българската делегация в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа в Страсбург, член на икономическата комисия в ПАСЕ, Комисията по околна среда и Комисията по бюджет и правила и процедури.

квалификация: юрист.

 

Членове:

 1. Маргарита Тодорова Дойчинова,

опит в: Редактор в програма «Хоризонт» на БНР,

квалификация: филолог.

 

 1. Мария Александрова Игова,

опит в: Управител на «Агенция Еврика» ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания и HR консултиране и обучения,

квалификация: филолог, преводач.

 

 1. Петър Александров Стоянов,

опит в: Управител на Институт за управление на програми и проекти, Управител на фондация «Проф. Джон Атанасов», Председател на Управителния съвет на «Българска асоциация на микропредприятията»,

квалификация: инжeнер, икономист.

 

 1. Филиз Исметова Юсеинова

опит в: Експерт Публичен сектор в „Делойт Одит“ ООД; опит в оценка и управление на проекти финансирани от ЕС

квалификация: Еколог, Европейска административна практика.

 

 1. Златина Димитрова Михайлова-Карова,

опит в: Ръководител звено «Проектна дейност и център за трансфер на технологии» в НИС на СУ «Св. Климент Охридски»,

квалификация: Юрист – Правораздаване и международно право и международни отношения; Магистър по европейска публична администрация.

 

 1. Димитрина Иванова Тодорова,

опит в: Експерт в областта на регионално и стратегическо планиране и програмиране, управление на програмен и проектен цикъл, изпълнителен директор и експерт на БАРДА 2000-2011 г. – участие в работни групи и комитети за наблюдение по разработването и изпълнетнието на НСРР и Оперативните програми 2007-2013 г., управляващи комитети на национални и международни проекти и консултативни групи, ръководител екип по изготвянето на Стратегическата част на Общинския план за развитие на София (2007-2013), участие в разработване, изпълнение, управление и мониторинг на редица национални и международни проекти и др.,

квалификация: икономист.

 

 1. Снежана Антонова Маринова,

опит в: Главен юрисконсулт на Община Тетевен 2001-2008 г., Секретар на Община Тетевен 2011-2012 г.,

квалификация: юрист.