ПРИЗ ЗА 2014 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Областна администрация Сборна оценка
Монтана 51,13
Благоевград 48,63
Русе 37,75
Пазарджик 28,63
Разград 27,50
Варна 21,50
София 19,75
Кърджали 19,50

Най-прозрачна общинска администрация

Общинска администрация Сборна оценка
Бургас 52,13
Добричка 45,88
Габрово 44,00
Троян 43,63
Разград 39,50
Челопеч 37,63
Търговище 36,00
Враца 35,38
Берковица 34,13
Варна 34,00
Козлодуй 32,25
Димитровград 31,25
Казанлък 30,75
Асеновград 28,13
Долни чифлик 28,13
Столична община 27,75
Аврен 27,50
Бойчиновци 26,63
Златоград 26,63
Стражица 24,75
Мъглиж 23,50
Алфатар 17,25
Сливница 15,88
Шумен 15,00
Мизия 14,63
Самоков 14,50

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Областна администрация Брой гласове
Монтанта 7
Смолян 6
Сливен 5
Габрово 2
Кърджали 2

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Общинска администрация Брой гласове
Русе I 3+4
Варна IV 3+3
Троян 2+5
Златоград 2+2
Варна I 1
Долни чифлик 1
Мизия 1
Русе II 1
Столична II 1
Благоевград
Варна II
Варна III
Козлодуй
Столична I
Столична III

Церемония по връчване на приза за 2014 г.

На 14.07.2015 г. на тържествена церемония за седма поредна година бяха връчени Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България.

Специални гости на церемонията бяха г-жа Елица Николова, икономически секретар на Президента на Република България и г-н Иван Аспарухов, зам.-министър на МРРБ.
„Основата на успеха е изграждането на качествена администрация, а прозрачността е един от стълбовете на доброто и демократично управление, залегнал в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво.“ Това сподели заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов по време на церемония за връчване на Годишния приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации.

Той поздрави организаторите за упоритостта да присъждат наградата за седми пореден път. „В окото, вградено в статуетката от нейния автор, има голяма символика. Този „поглед“ е задължаващ за всяка администрация, която има честта да съхранява наградата. Призът за прозрачност и партньорство е в унисон с друга утвърдена вече награда – Етикета за иновации и добро управление на местно ниво“ допълни още заместник-министърът.

Зам.-министър Аспарухов връчи наградата на победителя в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” на община Русе.

Евгени Чачев, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който е член на оценяващата комисия, връчи наградите за второ и трето място в категория „Най-прозрачна областна администрация”. „За да изпълни своя дълг, администрацията трябва да бъде открита и по-близо до хората. Без прозрачност няма добро управление“, подчерта Чачев.
Венцислав Венков, изпълнителен директор на Североизточната българо-турска търговско-индустриална камара в Шумен и бивш областен управител на Шумен, връчи наградите за второ и трето място на колегите си в категория „Най-добра практика за партньорство”, както и специалната грамота на ОА Смолян за „Устойчиво добро управление в партньорство с гражданското общество”.

Най-прозрачните общински администрации бяха наградени от Председателя на оценяващата комисия Венелин Узунов, четири мандата кмет на Община Разград (1991-2005), почетен председател на УС на НСОРБ, председател на Комисията по бедствия и аварии в 40-то НС, съветник на Президента на Република България по въпросите на местното самоуправление (2009-2012).

Организатор и водещ на конкурса е Петя Донова, управител на Фондацията.

Призът е учреден през 2008 г. от „Фондация за прозрачни регламенти“ в изпълнение на четвъртия принцип от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Наградата е преходна и се връчва за постижения на администрациите през изминалата календарна година в четири категории: най-прозрачна областна администрация, най-прозрачна общинска администрация, най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество и най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество.

Носители на приза за 2014 г.

Категория “Най-прозрачна областна администрация”:

 • Първо място: Областна администрация Монтана – 51,13 точки;
 • Второ място: Областна администрация Благоевград – 48,63 точки;
 • Трето място: Областна администрация Русе – 37,75 точки.

Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:

 • Първо място: Общинска администрация Бургас – 52,13 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Добричка – 45,88 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Габрово – 44,00 точки.

Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Областна администрация Монтана – „Живи човешки съкровища – Чипровските килими в световната представителна листа за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО“ – 7 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Смолян – „Професионална психодиагностика“ – 6 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Сливен – „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“ – 5 гласа;

Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Общинска администрация Русе – „Русе – град на свободния дух“ – 3 гласа от общински администрации + 4 гласа от членове на комисията;
 • Второ място: Общинска администрация Варна – „Социални дейности в партньорство с неправителствения сектор“ – 3 гласа от общински администрации + 3 гласа от членове на комисията;
 • Трето място: Общинска администрация Троян – „План за превенция и ограничаване на младежката безработица в община Троян за периода 2015-2018 г.“ – 2 гласа от общински администрации + 5 гласа от членове на комисията.

Председател:

Венелин Димитров Узунов

Четири мандата кмет на Община Разград (1991 – 2005 г.), почетен председател на УС на НСОРБ, председател на Комисията по бедствия и аварии в 40-то НС, съветник на Президента на Република България по въпросите на местното самоуправление (2009 – 2012)

 

Членове:

 1. Евгени Стефанов Чачев

Министър на регионалното развитие и благоустройството в 84-тото правителство. Бивш председател на УС на Столична общинска банка и председател на УС на банка „Биохим“. От май 1997 г. е заместник-министър, а от декември 1999 г. до юни 2001 г. министър на регионалното развитие и благоустройството. Депутат в 39-тото и 40-тото Народно събрание. Настоящ съветник на министъра на регионалното развитие.

 

 1. Венцислав Дянков Венков

Дългогодишен уважаван журналист във в. «24 часа». Областен управител на Шумен (2012 – 2014 г.). Изпълнителен директор на Североизточната българо-турска търговско-индустриална камара в Шумен.

 

 1. Маргарита Тодорова Дойчинова

Редактор в програма «Хоризонт» на БНР.

 

 1. Мария Александрова Игова

Управител на «Агенция Еврика» ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания и HR консултиране и обучения.

 

 1. Петър Александров Стоянов

Управител на «Институт за управление на програми и проекти» ЕООД, управител на фондация «Проф. Джон Атанасов», председател на УС на «Българска асоциация на микропредприятията».

 

 1. Златина Димитрова Михайлова-Карова

Ръководител звено «Проектна дейност и център за трансфер на технологии» в НИС на СУ «Св. Климент Охридски».