Целите, които си поставя Фондацията, са:

  • създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждането и работата по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решенията на всички нива;
  • стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз – стопански и поведенчески модели;
  • насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми – образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;
  • осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учередителите и дарителите;
  • популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и стимулиране на нейното прилагане.

Прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво се основава на осъществяването на 12 основни принципа, които обхващат основните сфери на дейност на местната власт:

1) Честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие – да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;

2) Отзивчивост – да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;

3) Ефикасност и ефективност – да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;

4) Откритост и прозрачност – да се осигурява обществен достъп до информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;

5)  Върховенство на закона – да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;

6) Етично поведение – да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;

7) Компетентност и капацитет– да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;

8) Иновации и отвореност за промени – да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;

9) Устойчивост и дългосрочна ориентация – да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения;

10) Стабилно финансово управление – да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;

11) Човешки права, културно разнообразие и социално единство – да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;

12) Отчетност – да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.