09.12.2019

ИНВЕСТИЦИОННА КАРТА С ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. ЗА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

2019 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти В изпълнение на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ по ОПДУ, насочен към проучване на гражданското участие в процесите […]
29.09.2019

Механизъм за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с областните и общинските администрации

2019 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Целта на механизма е да позволява осъществяването на обратна връзка между администрациите и гражданите. По такъв начин гражданите ще […]
29.09.2019

Препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика

2019 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Документът с препоръките отразява желаната визия за повишаване участието на гражданите в публичните политики, съобразно набелязаните в предходните дейности […]
29.09.2019

Анализи и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика

2019 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Анализът се базира на проведеното социологическо проучване по проект BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във ваши ръце“ с финансовата подкрепа на […]
29.09.2019

Доклад с добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионални политики

2019 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Докладът е изготвен в изпълнение на договор №BG05SFOP001-2.009-0066-C01-02 между „Фондация за прозрачни регламенти“ (Възложител) и „ФРМС Консулт“ ЕООД (Изпълнител) […]
29.09.2019

Доклад с резултати от проучване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в Южен централен район

2019 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Проучването е направено в периода април-май 2019 г. и обхваща 5-те областни администрации, 51 (от 58) общински администрации и […]
29.09.2019

Проекто-правилник за Обществените съвети в Столична община

2009 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти В изпълнение на проект „Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи практики за функциониране на обществените съвети в България и […]
29.09.2019

Наръчник със сръбски добри практики за партньорство

2012 г. Автор: Evropski pokret, Srbija (Европейско движение, Сърбия) В изпълнение на проект „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие” по Програмата […]
29.09.2019

Наръчник с добри практики за партньорство

2009 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти В изпълнение на проект „Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и […]
29.09.2019

Справочник за дейностите на Областните и Общинските администрации

2009 г. Автор: Фондация за прозрачни регламенти Настоящият „Справочник за дейностите на областните и общинските администрации за постигане на публичност и прозрачност“ съдържа резултатите от проект […]