ПРИЗ ЗА 2012 НА ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ

Наградата

Наградата е годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис Гелов по идея и задание на Настоятелството. Статуетката символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса.

Администрациите, победителки в четирите категории, ще бъдат носители на приза за срок от една календарна година и ще предават статуетката на следващия победител в съответната категория. В случай че една администрация спечели наградата в дадена категория три поредни години, то статуетката ще остане нейно притежание завинаги.

 

Критерии за допустимост

За всичките четири категории допустими кандидати са областни администрации и общински администрации. В категориите за най-добра практика партньорството е задължително условие за кандидатстване, като партньори на администрациите трябва да бъдат структури на гражданското общество.

Кандидатурите трябва да са в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС (равенство между половете и превенция на дискриминацията, иновации и прилагане на политики, партньорство и устойчиво развитие) и да допринасят за постигането на заложената цел на наградата, като са насочени към специфичните цели на конкурса. Насърчават се иновативността, въвеждането и промотирането на добри практики, които да могат да се прилагат и в други администрации.

Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или мултиплицират резултати, постигнати в рамките на други проектно финансирани дейности.

Обща цел на конкурса:

 • Стимулиране на развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията.
 • Стимулиране на административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
 • Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми.

Специфични цели

 • Повишаване на прозрачността и публичността на административното обслужване на гражданите и бизнеса – „отваряне” на администрацията към потребителите на административни услуги.
 • Повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
 • Утвърждаване на партньорството между администрацията и структурите на гражданското общество за засилване на гражданския мониторинг и контрол за превенция на корупцията.
 • Подобряване на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й.
 • Повишаване на общественото доверие в българските институции.


Оценяване на кандидатурите
Кандидатите за приза се оценяват на 3 етапа от комисия, която ще бъде назначавана всяка година със заповед на управителя на „Фондация за прозрачни регламенти”: 

 • оценка на административно съответствие;
 • оценка на допустимостта;
 • оценка на качеството.

Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна областна администрация“ и „Най-прозрачна общинска администрация“ се извършва от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите. Оценката на качеството в категориите за най-добра практика на партньорство между областна/общинска администрация и структурите на гражданското общество се извършва от областни и общински администрации, които пожелаят, по начин, описан в регламента.

Начин и срок за подаване на кандидатури
Кандидатурите се изпращат на електронната поща на Фондация за прозрачни регламенти – office@ftr-bg.org и само в краен случай на адреса на фондацията: София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13 – записани на електронен носител.

Категории

Най-прозрачна областна администрация

Областна администрация Сборна оценка
Русе 43,75
Търговище 42,50
Ловеч 42,00
Монтана 40,00
Силистра 38,25
Перник 38,00
Сливен 36,25
Софийска област 28,75
Видин 25,50
Пазарджик 25,50

Най-прозрачна общинска администрация

Общинска администрация Сборна оценка
Добрич 47,50
Бургас 43,38
Попово 42,25
Добричка 42,00
Столична община 38,00
Вълчи дол 37,25
Троян 37,25
Стара Загора 36,75
Шумен 33,50
Русе 32,50
Златоград 31,75
Козлодуй 31,50
Мездра 31,25
Търговище 30,25
Габрово 29,88
Стражица 29,00
Казанлък 28,25
Пазарджик 27,50
Павликени 27,25
Самоков 27,25
Свищов 27,00
Кърджали 26,75
Берковица 23,50
Белоградчик 22,50
Кнежа 22,50
Ивайловград 21,88
Елин Пелин 21,75
Ардино 16,50
Бяла 15,00

Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Областна администрация Брой гласове
Бургас 662
Смолян 137
Варна 85
Софийска 82
Велико Търново 79
Перник 59
Разград 14

Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията

Общинска администрация Брой гласове
Троян 314
Кърджали 47
Столична община 33
Белоградчик 23
Павликени 21
Димитровград 4

Церемония по връчване на приза за 2012 г.

На 16.05.2013 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София за пета поредна година бяха връчени Годишните призове за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България.

Под аплодисментите на присъстващите областни управители, кметове и много гости преминаха както носителите на миналогодишните награди, така и новите носители на приза. С цел осъществяване на приемственост и спортсменско съревнование новите носителите на приза получиха великолепните статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, от ръцете на миналогодишните победители и други официални гости на церемонията.

 • Областна администрация Русе – носител на Приз в категория „Най-прозрачна областна администрация” получи статуетката от Областна администрация Търговище, миналогодишен носител на приза. Наградата бе получена от заместник областния управител – г-н Веско Маринов.
 • Общинска администрация Добрич – носител на Приз в категория „Най-прозрачна общинска администрация” получи статуетката за втора поредна година, връчена й от г-жа Петя Донова, управител на “Фондация за прозрачни регламенти”. Наградата бе получена от заместник-кмета на общината – г-жа Камелия Койчева.
 • Областна администрация Бургас – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” също получи статуетката за втора поредна година, връчена й от г-жа Петя Донова, управител на “Фондация за прозрачни регламенти”. Наградата бе получена от областния управител – г-н Константин Гребенаров.
 • Общинска администрация Троян – носител на Приз в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” получи статуетката от Общинска администрация Козлодуй, миналогодишен носител на приза. Наградата бе получена от кмета на общината – г-жа Донка Михайлова.

Тъй като 2013 г. е юбилейна за Годишния приз на „Фондация за прозрачни регламенти” за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации, от позициите на 5-годишния опит и наблюдения, които са натрупани през годините, Настоятелството на Фондацията даде 2 специални награди:

 • за най-просперираща администрация и
 • за устойчиво прозрачно управление.

Наградата за най-просперираща областна администрация бе спечелена от Областна администрация Ловеч, която участва във всички издания на конкурса и с всяка изминала година подобрява своето представяне. Наградата бе получена лично от областния управител г-жа Ваня Събчева.

Наградата за най-просперираща общинска администрация бе спечелена от Община Вълчи дол, която също е постоянен участник и с всяка изминала година подобрява своето представяне. Наградата бе получена лично от кмета на общината – г-жа Пенка Йорданова.

Втората специална награда – за устойчиво прозрачно управление в годините 2008 – 2013 г. бе спечелена от: Областна администрация Варна за постоянство в доброто и прозрачно управление. Наградата бе получена от г-жа Ваня Бонева, експерт в областна администрация Варна.

Общините, демонстрирали устойчиво прозрачно управление в годините 2008 – 2013 г., са няколко: Община Бургас, Община Добрич, наградата бе получена от Камелия Койчева, заместник–кмет на общината, Община Казанлък – наградата бе получена от Иванка Иванова, секретар на общината, Община Търговище и Община Шумен.

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Петър Стоянов (управител на “Институт за управление на програми и проекти”, управител на фондация “Проф. Джон Атанасов”, председател на УС на “Българска асоциация на микропредприятията”) и членове Лилия Замфирова (експерт програми и проекти с дългогодишен опит в областна администрация), Мария Игова (управител на „Агенция Еврика“ ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания), Галина Иванова (експерт програми и проекти с дългогодишен опит в общинска администрация), Дончо Ковачев (икономист, финансист с опит в разработване и управление на европейски проекти, преподавател по учебна дисциплина „Финанси и инвестиционен анализ” в Национален учебен център / Колеж по мениджмънт „Адам Смит”), Юлия Пъшкина (социолог, управител на сдружение „Равни възможности”) и Маргарита Дойчинова (ст. репортер в програма „Хоризонт“ на БНР).

Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество и те са:

Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:
1. 
Областна администрация Бургас – практика „Да чуем младото поколение, то има какво да ни каже за безопасното движение по пътищата” – 662 гласа;
2. Областна администрация Смолян – практика „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” – 137 гласа;
3. Областна администрация Варна – практика „Roma source– споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа – 85 гласа;
4. Областна администрация Софийска област – практика „Реализация на проекти на Областна администрация на Софийска област с неправителствени организации с цел – политики за постигане на прозрачност и устойчиво регионално развитие” – 82 гласа.
5. Областна администрация Велико Търново – практика „За осигуряване на по-добра защита на децата от насилие” – 79 гласа;
6. Областна администрация Перник – практика „Областен общински съвет” – 59 гласа;
7. Областна администрация Разград – „Стратегията за развитието на социалните услуги в Област Разград (2011 – 2015 г.)” – 14 гласа.

Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

1. Общинска администрация Троян– практика „Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество” – 314 гласа;
2. Общинска администрация Кърджали– практика „Консултативен съвет по туризъм” ” – 47 гласа;
3. Общинска администрация Столична община – практика „Съвет по безопасност на движението на децата в София” – 33 гласа;
4. Общинска администрация Белоградчик – практика „Клубове на пенсионерите и инвалидите” – 23 гласа;
5. Общинска администрация Павликени – практика „Конкурс „Заедно правим Павликени по-цветно” – 21 гласа;
6. Общинска администрация Димитровград – практика „За приветлива градска среда” – 4 гласа.

Носители на приза за 2012 г.

Категория “Най-прозрачна областна администрация”:

 • Първо място: Областна администрация Русе – 43,75 точки;
 • Второ място: Областна администрация Търговище – 42,50 точки;
 • Трето място: Областна администрация Ловеч – 42,00 точки.

Категория “Най-прозрачна общинска администрация”:

 • Първо място: Общинска администрация Добрич – 47,50 точки;
 • Второ място: Общинска администрация Бургас – 43,38 точки;
 • Трето място: Общинска администрация Попово – 42,25 точки.

Категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Областна администрация Бургас – „Да чуем младото поколение, то има какво да ни каже за безопасното движение по пътищата” – 660 гласа;
 • Второ място: Областна администрация Смолян – „Хората в администрацията – ключ към европейско сътрудничество” – 137 гласа;
 • Трето място: Областна администрация Варна – „„Roma source– споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа“ – 85 гласа.

Категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”:

 • Първо място: Общинска администрация Троян – „Засилване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество” – 314 гласа;
 • Второ място: Общинска администрация Кърджали – „Консултативен съвет по туризъм” – 46 гласа;
 • Трето място: Общинска администрация Столична община – „Съвет по безопасност на движението на децата в София” – 33 гласа.

Председател:

Петър Александров Стоянов,

опит в: Управител на Институт за управление на програми и проекти, Управител на фондация «Проф. Джон Атанасов», Председател на Управителния съвет на «Българска асоциация на микропредприятията»,

квалификация: инжeнер, икономист. 

 

Членове:

 1. Маргарита Тодорова Дойчинова,

опит в: Ст. репортер в програма «Хоризонт» на БНР,

квалификация: журналист.

 1. Мария Александрова Игова,

опит в: Управител на «Агенция Еврика» ООД, специализирана в сферата на социално-психологически изследвания и HR консултиране и обучения,

квалификация: филолог, преводач.

 1. Лилия Иванова Замфирова,

опит в: разработване и управление на европейски проекти, стаж в областна администрация

квалификация: агроинженер.

 1. Галина Георгиева Иванова,

опит в: разработване и управление на европейски проекти, стаж в общинска администрация,

квалификация: икономист.

 1. Дончо Неделчев Ковачев,

опит в: разработване и управление на европейски проекти, преподавател по учебна дисциплина „Финанси и инвестиционен анализ” в Национален учебен център / Колеж по мениджмънт „Адам Смит”,

квалификация: икономист, финансист.

 1. Юлия Викторовна Пъшкина,

опит в: разработване и управление на европейски проекти, управител на сдружение „Равни възможности”, представител на НПО сектора,

квалификация: социолог.