Текущи проекти

Бъдещето е във Ваши ръце

21.12.2018г.

“Фондация за прозрачни регламенти” сключи на 20.12.2018 г. административен договор с Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ за изпълнението на проект с №BG05SFOP001-2.009-0066 и наименование „Бъдещето е във Ваши ръце“ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектното предложение предвижда осъществяването на дейности по проучване, анализиране на гражданското участие в политиката за регионално развитие сред представители на областни и общински администрации, граждани, НПО и бизнес на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали (намиращи се на територията на Южен централен район към момента на изготвяне на проектното предложение, съгласно чл. 3 от Закона за регионалното развитие). Областните и общински администрации, граждани, НПО, ще бъдат анкетирани по отношение на тяхното участие в разработването и изпълнението на действащите стратегически документи за регионално развитие през програмния период 2014-2020 г. и ще бъдат изследвани какви са техните очаквания за ангажирането им в процесите на вземане на решения, касаещи регионалната политика и по-конкретно разработването на основополагащи стратегически документи през следващия програмен период 2021-2027 г. В резултат на извършените проучвания, ще бъде изготвен доклад с резултати. Останалите дейности по проектното предложение включват проучване и събиране на добри практики от страната и чужбина, разработване на анализ/модели за повишаване на гражданското участие. В резултат от всички споменати дейности ще се изготви и документ с препоръки към администрациите, а за ефективно повишаване на гражданското участие ще бъде разработен и механизъм за обратна връзка между тях и заинтересовани страни (граждани и НПО). В последните дейности по проекта са планирани провеждането на форум с участието на областни и общински администрации и НПО, и генератор за идеи, по време на който граждани, НПО и администрации ще разработят примерен модел за добро гражданско участие-Инвестиционна карта за приоритетно развитие на избрана област/град, който модел може да бъде прилаган и при разработването на стратегически документи за регионално развитие през следващия програмен период 2021-2027 г. В проекта са включени и непреки разходи за организация, управление и публичност.

Основната цел на проектното предложение е да се повиши участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали, както и на територията на България. Това ще бъде постигнато чрез комплекс от дейности отнасящи се към 4-те групи дейности от Насоките за кандидатстване по процедурата, свързани с проучване на гражданското участие, събиране на добри/иновативни практики за повишаване участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика, изготвяне на анализи, методики, отправяне на предложения и препоръки при изготвянето на следващите стратегически документи в областта на регионалното развитие през следващия програмен период 2021-2027 г., разработване на механизъм за обратна връзка, провеждане на обществен форум и инкубатор за генериране на идеи.

Чрез всички тези дейности ще бъдат обсъдени механизми, които ще ангажират в по-голяма степен гражданите да участват в публичното разработване и управление на предстоящите стратегически документи за регионално развитие през следващия програмен период 2021-2027 г. Самите граждани ще участват в определянето на приоритетите за развитие за периода 2021-2027 г. в споменатите области, като ще участват във вземането на решения от страна на институциите и ще бъдат техен основен коректив.

Специфичните цели на проекта са:

-Постигане на партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез организирането на обществен форум и инкубатор за генериране на идеи, предложения и препоръки;

-Постигане на открито и отговорно управление, чрез включването на гражданите в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика;

-Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, за постигане на по-добра регулаторна среда, в резултат на направените проучване, анализ, оценка и събрани добри, и иновативни практики;

-Осигуряване на информация и добро управление на проекта.

Заложените цели са в съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, както и със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.

От изпълнението на проектното предложение се очаква да се постигнат следните резултати:

-Повишаване на взаимодействието между администрации, граждани, бизнес и НПО;

-Повишаване активността на НПО и граждани при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионални политики, чрез отправянето на препоръки за подобряване на регулаторната среда, борба с корупцията и подобряване на предоставянето на услуги;

-В резултат на откритото и отговорно управление и участието на граждани, бизнес и НПО в публичното управление на политиката за регионално развитие, се очаква косвено да се подобри социално-икономическата среда в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали;

-Създаването на добри и иновативни практики и тяхното прилагане от администрациите;

-Създаден механизъм за обратна връзка с гражданите.

            Общата стойност на проектното предложение е 68 428.80 лв, като финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ): като 58 164.48 лв е стойността на финансирането от ЕСФ по проекта, а 10 264.32 лв. е националното съфинансиране.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикации

Презентации

Обществен форум 17-18.10.2019

Инкубатор за идеи – 14.11.2019 г.